ΝΟΣΗΛΕΙΑ

1. Διαδικασίες εισαγωγής ασθενών

Κατά την προσέλευση για εισαγωγή, ο ασθενής κατευθύνεται προς το γραφείο Εξυπηρέτησης Ασθενών προσκομίζοντας 
• Την αστυνομική του ταυτότητα
• Την κάρτα νοσηλείας του σε περίπτωση χρήσης συμβεβλημένης με την κλινική, ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας
• Το εισιτήριο του Ασφαλιστικού του Ταμείου σε περίπτωση χρήσης, συμβεβλημένου με την κλινική, ασφαλιστικού ταμείου.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως συμβεβλημένου με την κλινική ασφαλιστικού ταμείου ή ιδιωτικής εταιρίας, ο ασθενής καταβάλει προκαταβολή το ύψος της οποίας εξαρτάται από το είδος της νοσηλείας και του δωματίου που θα επιλέξει. Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά, είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με προσωπική επιταγή ημέρας.

2. Διαδικασίες εξαγωγής ασθενών

Μετά την υπογραφή του εξιτηρίου από τον θεράποντα ιατρό, ο ασθενής κατευθύνεται προς το λογιστήριο ασθενών ώστε να παραλάβει το εξιτήριο του και να τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση υποβολής της νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία, υπάλληλος του λογιστηρίου ασθενών θα αναλάβει να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την διευκόλυνση του ασθενούς και θα του υποδείξει τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.