Λαπαροσκόπηση στη Γυναικολογία

Λαπαροσκόπηση στη Γυναικολογία

Τι είναι;

Η λαπαροσκόπηση είναι µία τεχνική που επιτρέπει στο χειρουργό να χειρουργεί στο εσωτερικό της κοιλιακής χώρας µε τη βοήθεια ενός οργάνου που ονοµάζεται λαπαροσκόπιο, που εισέρχεται στην κοιλία µέσω µικρής τοµής ακριβώς κάτω από τον αφαλό. Με τη χρήση συστηµάτων φακών και οπτικών ινών είναι εφικτή η επισκόπηση του εσωτερικού της κοιλιακής κοιλότητας. Άλλες δύο ή τρεις µικρότερες οπές χρησιµεύουν για την εισαγωγή των χειρουργικών εργαλείων.

Τι γυναικολογικά χειρουργεία γίνονται µε λαπαροσκόπηση;

Σε γενικές γραµµές λαπαροσκοπικά µπορούν να γίνουν όλα σχεδόν τα γυναικολογικά χειρουργεία. Συνήθως όµως χρησιµοποιούνται περισσότερο στις παρακάτω περιπτώσεις:

Κύστεις της ωοθήκης

Αφαιρείται λαπαροσκοπικά όλο το τοίχωµα της κύστεως και παραµένει άθικτος ο ωοθηκικός ιστός, πράγµα το οποίο αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα σε γυναίκες που δεν έχουν αποκτήσει ακόµα παιδιά και το επιθυµούν.

Εξωµήτριος κύηση

Η εντόπιση της κύησης στο εσωτερικό τοίχωµα της σάλπιγγας ονοµάζεται εξωµήτριος κύηση. Με τη λαπαροσκόπηση, σε αρχικά στάδια λίγων εβδοµάδων, µπορούµε να αφαιρέσουµε το κύηµα από την σάλπιγγα µέσω µίας µικρής τοµής. Σε πιο προχωρηµένα στάδια αφαιρείται ολόκληρη η σάλπιγγα.

Πρόπτωση µήτρας ή κολπικού κολοβώµατος

Με τη βοήθεια της λαπαροσκόπησης γίνεται ανάρτηση της µήτρας ή του κολπικού κολοβώµατος µε τη χρήση ειδικών συνθετικών πλεγµάτων µε άριστα αποτελέσµατα.

Ενδοµητρίωση

Η λαπαροσκόπηση αποτελεί µέθοδο επιλογής για τη διάγνωση και θεραπεία της ενδοµητρίωσης. Είναι πράγµατι δυνατό να εντοπιστούν επιφανειακές εστίες ενδοµητρίωσης αλλά και ινώδη συµπλέγµατα ιστών στο περιτόναιο, τους ιεροµητρικούς συνδέσµους, το ορθοκολπικό διάφραγµα ή σε άλλα κοιλιακά όργανα. Η θεραπεία γίνεται µε τον καυτηριασµό ή την αφαίρεση των ενδοµητριωσικών εστιών. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί η αφαίρεση οργάνων ή τµηµάτων αυτών (ωοθήκης, σάλπιγγας, µήτρας, τµηµάτων ουρητήρων ή εντέρου).

Απολίνωση σαλπίγγων

Αφορά γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τη δηµιουργία της οικογένειάς τους και δεν επιθυµούν άλλες εγκυµοσύνες. Η στείρωση προκαλείται είτε µε απολίνωση των σαλπίγγων, είτε µε την οριστική τους αφαίρεση.

Χρόνιο πυελικό άλγος

Γίνεται σε ασθενείς που πονούν διαρκώς στην πύελο και µε τον εργαστηριακό και ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο δεν ανευρίσκεται κάτι το παθολογικό. Με τη λαπαροσκόπηση είναι δυνατό να διαγνωστούν εστίες ενδοµητρίωσης, πολλαπλές συµφύσεις από προηγούµενα χειρουργεία ή φλεγµονές, η λύση των οποίων λύνει τις περισσότερες φορές το πρόβληµα.

Ολική υστερεκτοµία

Αφορά γυναίκες που για κάποιο λόγο έχουν ένδειξη αφαίρεσής της και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ή χωρίς την αφαίρεση των εξαρτηµάτων (ωοθηκών και σαλπίγγων).

Ινοµυωµατεκτοµή

Με τη βοήθεια της λαπαροσκόπησης είναι δυνατή η αφαίρεση ινοµυωµάτων που βρίσκονται στο µυϊκό τοίχωµα της µήτρας ή κάτω από τον εξωτερικό χιτώνα της µήτρας. Μπορούν να αφαιρεθούν και µεγάλα ινοµυώµατα, διαµέτρου έως και 15 εκατοστών, εάν ο χειρουργός διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία.

Τέλος, η λαπαροσκόπηση, µε την πάροδο του χρόνου και την απόκτηση εµπειρίας, τείνει να γίνει µέθοδος εκλογής και στην πυελική λεµφαδενεκτοµία που αφορά στην εκτοµή των λεµφαδένων σε περιπτώσεις καρκίνου του ενδοµητρίου, των ωοθηκών και του τραχήλου της µήτρας.

Η λαπαροσκόπηση βοηθά στο λεπτοµερή εντοπισµό και την παρασκευή των λαγόνιων αγγείων (φλεβών και αρτηριών), των ουρητήρων, του θυροειδούς νεύρου, του διχασµού της αορτής, της µεσεντερίου αρτηρίας και των νεφρικών αρτηριών.

Ανάλογα µε την ένδειξη, µπορούν να εντοπιστούν και να αφαιρεθούν λεµφαδένες  από όλη την πύελο, από τα παραµήτρια, από το διχασµό της αορτής, και παρααορτικά µέχρι το ύψος των νεφρικών αρτηριών.

Η αφαίρεση των λεµφαδένων γίνεται µε µεγάλη προσοχή, λεπτοµερώς και αναίµακτα. Αυτό συµβάλλει τα µέγιστα στην αποτελεσµατικότητα της επέµβασης και στην άµεση κινητοποίηση της ασθενούς.